Kyselytutkimus kertoo ­– ilmastopositiivisuudella uutta businesta Heinolaan

Published by kari@k-systems.fi on

Matkailuala menestyy ilmastopositiivisessa Heinolassa.

Heinolan ilmastotiekarttaa valmisteleva työryhmä teki viime vuoden lopulla Heinolan seudulla haastattelututkimuksen, jossa kysyttiin yritysten, viranomaisten ja eri organisaatioiden näkemyksiä Heinolan vihreää imagoa ja elinvoimaa edistävästä ilmastotyöstä.

Puhelinhaastatteluna tehtyyn kyselyyn valittiin haastateltaviksi 7 suuryritystä ja 18 PK- yritystä, jotka edustavat mm. rakentamista, matkailua, teollisuutta, ympäristö-, kierrätys- ja kiinteistöalaa sekä investoijia. Haastateltaviksi valittiin myös 10 Heinolan kaupungin viranomaista sekä 10 muiden organisaatioiden edustajaa. Kyselyssä tavoitettiin 90 prosenttia kohderyhmästä.

Yrittäjien edustajilta kysyttiin miten he suhtautuvat ilmastopositiiviseen Heinolaan 2030 ja tavoiteltavaan 1000 uuteen työpaikkaan. Niin ikään kysyttiin yrityksen tai toimijan lähtökohtia ja tavoitteita ympäristö- ja ilmastoasioiden suhteen sekä kuinka hyvin yritykset tunnistavat Heinolan vihreää imagoa ja elinvoimaa edistävät toimenpiteet.
Yrityksiltä haluttiin kommentteja myös siihen, miten Heinola voisi parhaiten edistää yrityksien vihreää liiketoimintaa.

Organisaatioiden edustajilta puolestaan kysyttiin yritysten kysymyksien lisäksi ketkä ovat avaintoimijoita ilmastomuutokseen liittyvien toimenpiteiden kehittämisessä ja toteutuksessa ja miten ilmastoyhteistyötä voidaan vauhdittaa.

Mahdollisuuksia ja haasteita

Yrityksistä 92 prosenttia arvioi, että visio on kunnianhimoinen ja ne haluavat olla mukana toteuttamassa sitä. Tavoitteena tulee olla yritysten oman liiketoiminnan kehittäminen sekä yritysten välisen yhteistyön lisääminen.

Yritykset kaipaavat ilmastotekemiseen myös konkretiaa, on saatava napakka strategia ja laskelmia kuinka paljon ilmastopositiivisuudella voidaan parantaa yritysten kassavirtaa.

Haasteena Heinolan seudulla on osaavan työvoiman saanti uusiin tehtäviin sekä eläköityvien ammattilaisten korvaamiseen. Alueelle kaivataan yritysten mukaan myös pito- ja vetovoimaa, jotta uusia mahdollisuuksia päästään hyödyntämään.

Realistisuutta peliin

Kaupungin ja organisaatioiden edustajista peräti 94 prosenttia piti ilmastopositiivisuushanketta kunnianhimoisena ja he haluaisivat olla toteuttamassa sitä.

Viranomaiset ja organisaatioiden edustajat kaipaavat ilmastotyöhön realistisuutta. Ajattelumalli on käännettävä sääntelystä ja säästämisestä liiketoiminnan edistämiseen ilmastoa suosivilla tuotteilla, palveluilla ja toimintatavoilla.

Ilmastotyössä pitää pohtia myös, miten autetaan yksityisiä kotitalouksia ilmastopositiivisen Heinolan tavoitteiden saavuttamisessa. Ilmastopositiivisuuden haasteen toteuttaminen vaatii viranomaisten mukaan merkittävää resursointia ja panostusta sekä Heinolan kaupungilta että muilta toimijoilta.

Puurakentaminen ja kiertotalous Heinolan vahvuuksia

Lähes joka neljäs tunnistettu Heinolan vihreää imagoa ja elinvoimaa edistävä toimenpide liittyy kyselyn mukaan puurakentamiseen. Bio- ja kiertotalous sekä matkailu ovat myös vahvasti esillä Heinolan vahvuustekijöinä ilmastopositiivisen Heinolan rakentamisessa.

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet ovat nyt yrityksillä työpöydällä, sillä tavoitteisiin pyrkii 75 prosenttia vastaajista. Noin 25 prosenttia kyselyyn osallistuneista yrityksistä kertoo pyrkivänsä vielä jopa hiilineutraaliksi ja ilmastopositiiviseksi.

Ilmastotavoitteiden saavuttamista pidetään yrityksissä kilpailuetuna ja tavoitteiden ennallistamisella arvioidaan saavutettavan kilpailuetua markkinoilla.

Categories: HITYleinen