Timo Junttila: kokonaisvaltainen varautuminen tärkeää

Puhujahaastattelussa Kontra-amiraali (evp.) Timo Junttila 

Miten maailmanpoliittinen tilanne vaikuttaa Suomeen?  

Yksi selkein teema on varmasti Venäjä ja sen hyökkäyssota Ukrainaan. Taustalla vaikuttavat voimakkaasti myös suurvaltasuhteet. Lisäksi on hyvä ottaa tarkasteluun ilmastonmuutoksen näkökulma, ympäristöpolitiikka ja sen vaikutukset myös maailmanpoliittisen tilanteen tarkasteluun. Suomen näkökulmasta on painopisteisesti hyvä katsoa Venäjän suuntaan, kuinka se vaikuttaa turvallisuustilanteeseen ja erilaisiin uhkiin varautumiseen.

Sotilaan näkökulmasta on strateginen pohdinta ja ajattelu selkeä keino nähdä eteenpäin ja varautua tulevaan tilannekehitykseen.  Sekä Puolustusvoimien johto että Suomen poliittinen johto ovat olleet edeltävinä vuosikymmeninä sitä mieltä, että Suomessa jatketaan yleistä asevelvollisuutta.  Nyt jälkikäteen katsottuna tämä on ollut pitkälle katsova hyvä strateginen ratkaisu. Sama pätee Puolustusvoimien järjestelmien pitkäjänteisen kehittämisen suhteen. Meillä on omissa käsissämme huomattava uhkia ennalta ehkäisevä pidäke, joka muodostuu suuresta reservistä ja teknisistä keihään kärjistä, kuten HN-hävittäjistä ja ne korvaavasta F-35 kalustosta.

 ”Aina on kannattavaa tehdä strategista tarkastelua ja hahmottaa omista näkökulmistaan varautumista miettien sitä, mihin asioihin voi ennalta varautua ja vaikuttaa”.  

Suomen Nato-liittoutuminen on edellä kerrottua taustaa vasten hyvä nähdä lisävakuutuksen ottamisena, joka on järkevää vallitsevassa maailmanpoliittisessa tilanteessa.  On hyvä huomata, että Nato-jäsenyydellä tulee olemaan vaikutuksensa myös Suomeen investointikohteena.  Naton jäsenmaana tarjoaa Suomi sijoittajille aiempaa riskittömämmän toimintaympäristön.

Tulevaisuudessa näkyy myös Kiinan kasvava rooli.  Kiina haastaa aggressiivisesti Yhdysvallat maailmanmarkkinoilla. Toivottavasti tämä ei kärjisty sotilaallisiin ulottuvuuksiin. Kiina voi niin halutessaan saada myös tiukan otteen Euroopasta. Se hallitsee maailman kriittisiä mineraalivarantoja ja voi niiden saatavuutta rajoittamalla haitata merkittävästi EU-maiden teollista tuotantoa. Tämä on yksi esimerkki meihin heijastuvasta maailmanpolitiikasta, halusimme sitä tai emme.

Miten yritysten kannattaa varautua Euroopan energiakriisiin?  

On hyvä katsoa tätä hieman laajemmin kuin pelkästään energian näkökulmasta ymmärtäen, että taustani on laajassa varautumisen näkökulmassa. Varautumista tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti, kuin myös yritysten varautumissuunnitelmia.      

 Hyvän esimerkin varautumiseen tarjoaa valtakunnallisesti suuren yrityksen varautumistarkastelu viime keväänä Venäjän hyökkäystilanteessa. Yrityksen johto hahmotti jo silloin, että tilanteesta aiheutuu vääjäämättä jonkin asteinen laaja energiakriisi, johon varautuminen on aloitettava viipymättä. Sotaa Ukrainan ja Venäjän välillä tarkasteltiin moniulotteisesti peilaten sitä, miten se tulee vaikuttamaan yrityksen toimintaan milläkin aikavälillä. Tuolloin maaliskuun alussa tehdyt arviot osuivat oikeaan. Samoin osuivat oikeaan myös saman tien tehdyt varautumistoimenpiteet erityisesti energian saatavuuden varmistamiseksi.  

Yrityksen jatkuvuuden turvaamisen suunnittelu olisi hyvä nostaa johtoryhmän työskentelyyn ja tehdä siitä säännöllinen prosessi riskiarviointeineen. Samalla on hyvä kartoittaa yrityksen oman varautumissuunnitelman pätevyyttä kulloiseenkin tilanteeseen ja tuleviin uhkiin. Näin kyetään tekemään ratkaisuja, jotka auttavat näköpiirissä olevien kriisien yli. 

”Yritysten on hyvä tarkastella, kuinka he voivat omissa prosesseissaan toimia energiatehokkaasti, saada siten aikaan säästöjä ja toisaalta käyttää tehokkuutta myös markkinointikeinona”.

Suomessa on yhteiskunnan varautumisen ja elintärkeiden toimintojen turvaamisen suhteen pitkät perinteet. Yritysten osallistumisen varautumiseen toteutuu käytännössä Huoltovarmuuskeskuksen ohjaaman eri alojen poolitoiminnan kautta. Poolitoimintaan osallistuvat huoltovarmuuskriittiset yritykset hyötyvät toiminnasta saadessaan mm. poolinsa kautta ajankohtaisen tilannekuvan kuin myös systemaattista tukea jatkuvuutensa suunnitteluun.
 
Miten yksityishenkilö voi varautua maailmanpoliittisen tilanteen vaikutuksiin Suomessa?   
”On hyvä lähteä turvallisuustilanteesta, koska turvallisuus on niitä perusasioita, jotka ihmisillä pitää olla kunnossa.”

Me suomalaiset olemme tutkitusti maailman onnellisin kansa. Tämän positiivisen tuloksen tekee mielenkiintoiseksi sijaintimme geopoliittisella kartalla Venäjän naapurina. Jälkikäteen voisi todeta, että yksittäiset kansalaiset ymmärsivät viime keväänä jopa valtiota nopeammin sen, että Suomen jäsenyys Natossa takaa muuttuneessa tilanteessa turvallisuuden ja kansakunnan onnellisuuden paremmin, kuin sotilaallinen liittoutumattomuus. Yksittäiset kansalaiset halusivat varautua ja ilmaisivat kantansa selkeästi.

Venäjän aggressiivinen toiminta on osaltaan vaikuttanut myös kansalaisten maanpuolustustahtoon, joka on viimeisten mittaustulosten valossa selkeästi paranemaan päin. Asevelvolliset ovat aiempaa aktiivisemmin hakeutuneet vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen pariin kohentaakseen sotilaallista osaamistaan. Tämä on erittäin hyvä asia, mutta kokonaisturvallisuuden näkökulmasta on myös tärkeää, että kansalaiset kehittävät laajasti taitojaan erityyppisiin uhkiin varautumisessa.

Kansalaiset voivat kehittää omaa kriisivalmiuttaan mm. eri järjestöjen kautta, vaikkapa pitämällä ensiaputaitojaan yllä. Yritykset voivat vastata lisääntyneeseen tarpeeseen parantaa kriisivalmiutta esim. TYKY-päivän ohjelmavalinnoilla. Yhteenkuuluvuutta ja tiimihenkeä voi edistää myös ohjelmilla, joissa päivän mittaan opitaan uusia kriiseistä selviytymiseen liittyviä arjen taitoja.

Kannattaa myös pohtia omaa turvallisuutta ja arjen selviämistä erityisesti sähköstä riippuvuuden näkökulmasta. Mitä tapahtuu, jos sinulla ei vuorokauteen ole sähköä. Onko sinulla riittävästi varavirtaa tai onko sinulla mahdollisuus tehdä asioita toisin?  
 

”Henkisesti on tärkeätä tehdä kriiseihin varautumisessa käytännönläheisiä asioita, joilla kykenee omin toimenpitein eliminoimaan uhkien vaikutuksia. Samalla on myös hyvä ymmärtää myös se, että on asioita, joihin ei itse voi vaikuttaa. Oma aktiivinen toiminta ja parhaansa tekeminen yleensä vähentää ympäröivän maailman uhkien tuottamaa ahdistusta “.