HIT-uutisia Heinolasta

Heinola hiilineutraaliksi ilmastotiekartalla

Tutustu Heinolan ilmastotiekarttaan

Heinolan kaupunki käynnisti syksyllä 2021 ilmastotiekartan valmistelun, jonka työnimeksi on valittu HIT. Projektin tavoitteena on laatia ympäristömyönteinen, Heinolan vihreää imagoa ja elinvoimaa edistävä suunnitelma, joka avaa uusia mahdollisuuksia kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle Heinolan pyrkiessä hiilineutraaliksi.

Euroopan unionin ilmasto- ja energialainsäädännön päätökset sitovat myös Suomea. EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali 2035 ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen.

Elinkeinoelämää ohjaavat viranomaistoiminnan lisäksi sidosryhmien, rahoittajien ja asiakkaiden vaatimukset, joilla on suoria vaikutuksia liiketoimintojen sijoittumiseen ja yritystoiminnan yleiseen jatkuvuuteen.

Valtiovallan kansalliset hankkeiden rahoitusmallit ja EU edellyttävät, että vihreä siirtymä ja ilmasto- ja energialainsäädännön uudet velvoitteet on otettu huomioon kehityshankkeissa.

Elinkeinoelämä mukaan vihreään siirtymään

Ilmastotiekarttaa on valmisteltu yhteistyössä Heinolan kaupungin, Päijät-Hämeen liiton sekä FCG- ja Solved-konsultointiyritysten kanssa. Kehitystyöhön haetaan mukaan paikallisia yrityksiä, jotka haluavat panostaa vihreään, vähähiiliseen uudistumiseen.

HIT-projektia rahoitetaan kansainvälisellä SME POWER-hankkeella, jossa Heinolan kaupunki on mukana. SME POWER -hankkeen yleisenä tavoitteena on varmistaa, että vähähiiliseen talouteen liittyvää julkista tukipolitiikkaa osallistuvilla alueilla ja koko EU:ssa mukautetaan paremmin pk-yritysten tarpeisiin.

Yhteistyö alueellisten sidosryhmien kuten rahoittajien, kehittäjä- ja edunvalvontatoimijoiden sekä yritysten kanssa on keskeisessä asemassa hankkeen toteutuksessa.

Yritykset ja kuntalaiset yhteistyössä

HIT-hankkeessa rakennetaan yhdessä kaupungin, yritysten ja kuntalaisten kanssa näkemystä siitä, mitä Heinolassa tulee tehdä tulevina vuosina kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

– HIT-ilmastotiekartassa ei ole kysymys kielloista ja rajoituksista, vaan kannustuksesta uudenlaiseen ajatteluun, liiketoimintaan ja uuden kehittämiseen, kuvaa Heinolan hankejohtaja Heikki Mäkilä laadittavaa tiekarttaa.

Mitä tutkitaan?

HIT-.projektissa tehdään kaupungin ja yritysten yhteinen suunnitelma ja näkemys siitä, mitä Heinolassa tulee tehdä noin 10 vuodessa kasvihuonekaasu-päästöjen vähentämiseksi.
Suunnitelma sisältää selkeät, toteutettavat, mitattavat tavoitteet ja toimenpiteet sekä aikataulut osaprojektien toteuttamiselle.

Miksi tutkitaan?

Tavoitteena on auttaa paikallista elinkeinoelämää laatimaan ympäristömyönteinen, Heinolan vihreää imagoa ja elinvoimaa edistävä ilmastotiekartta, joka avaa uusia mahdollisuuksia kehittää uutta liiketoimintaa. Tarkoitus on myös täyttää yrittäjien investointien ja kehityshankkeiden kelpoisuus eri tuki- ja rahoitusinstrumenttien käyttöön niin kansallisissa kuin myös kansainvälisissä hankkeissa.

Aktiivisella viestinnällä rakennetaan myös positiivista ja houkuttelevaa mielikuvaa Heinolan kaupungista ja sen yrityksistä.

Kolme kehityslinjaa

Hankkeen aikana tunnistetaan, käynnistetään ja vauhditetaan merkittäviä kehittämiskokonaisuuksia, joilla vähennetään päästöjä ja luodaan uusia mahdollisuuksia yrityksille ja kansalaisille. Myös konkreettiset, arjen tasolla tehtävät pienet teot ovat tärkeä osa tiekartan toteutusta ja vaikuttavuutta.

Ilmastotiekartta-projektin kehittämisalueet on jaettu kolmen kehityslinjaan, joilla on omat vastuuvetäjät.

  • Energiankulutus- ja tuotanto ja vedenkäyttö, teknisen toimen johtaja Keijo Houhala
  • Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, kaupunkiarkkitehti Harri Kuivalainen.
  • Kiertotalous ja kulutus, Maarit Virtanen, Canemure-hanke Päijät-Hämeen liitto

Ilmastotyöhön kohdistuvat hiilinegatiivisuusvaatimukset pakottavat myös viranomaistoiminnan uudistamaan käsitystään elinkeinoelämään kohdistuvista riskeistä ja vastuullisuudesta sekä auttamaan uudistumista tiedolla johtamisella ja aktiivisemmalla viestinnällä.

HIT-ilmastotiekarttahankkeen johtoryhmänä toimii Heinolan kaupunginjohtajan johtoryhmä vahvistettuna hankkeessa mukana olevien yritysten edustajilla.
Hankkeen koordoininnista vastaavat elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari ja FCG:n johtava asiantuntija Jaana Myllyluoma.

Lisätietoja Heinolan ilmastotiekartasta

Elinvoimajohtaja
Liisa Koski-Lukkari
p. 044 797 6230

Johtava asiantuntija
FCG Finnish Consulting Group Oy
Jaana Myllyluoma
p. 050 390 5765

Heinolan ympäristöhankkeet

Hinkuverkosto

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Lue lisää…

Kuntien energiatehokkuus (KETS)

Kunta-alan energiatehokkuussopimus on työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton välinen sopimus energian tehokkaammasta käytöstä kunta-alalla vuosina 2017-2025.

Lue lisää…

Ilmava valmennus johdolle

Ilmava on kuntien ilmastotavoitteita tukeva valmennus kuntien ylimmälle johdolle.

Lue lisää…

Päijät-Hämeen ilmastotiekartta

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto. Hinku-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Lue lisää…

Päijät-Hämeen ilmastokumppanuus

Yritykset ja yhteisöt pääsevät maksutta mukaan  ilmastokumppaniksi.

Lue lisää…

Lahden seudun MAL-sopimus

MAL-sopimus vahvistaa kuntien keskinäistä sekä Lahden kaupunkiseudun ja valtion sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.

Lue lisää…