Kuntien tehtävä ilmastosuunnitelmat – Heinola jo aloittanut työn

Published by kari@k-systems.fi on

Valtioneuvosto on hyväksynyt lokakuussa esityksen ilmastolain muuttamisesta. Lakia täydennetään kuntia koskevalla velvoitteella. Jatkossa laki velvoittaa kunnat laatimaan ilmastosuunnitelman yksin tai yhdessä alueen muiden kuntien kanssa. Samalla lakiin lisätään selkeyttävät säännökset ilmastolain muutoksenhausta.

Heinolan kaupunki on varautunut hyvin ilmastolain tuloon, sillä Heinola käynnisti jo syksyllä 2021 ilmastotiekartan valmistelun. HIT-projektiksi nimetyn hankkeen tavoitteena on laatia ympäristömyönteinen, Heinolan vihreää imagoa ja elinvoimaa edistävä suunnitelma, joka avaa uusia mahdollisuuksia kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle Heinolan pyrkiessä hiilineutraaliksi.
Ilmastotyötä tehdään tiiviisti paikallisten yritysten kanssa. Myös päättäjät on pidetty ajan tasalla ja heidät on osallistettu projektiin kuulemalla linjauksia projektin tavoitteista.

Ilmastolain uudistus tehdään kahdessa vaiheessa. Ilmastolain kokonaisuudistus tuli voimaan heinäkuussa: Uudistetussa ilmastolaissa asetetaan päästövähennystavoitteet vuosille 2030, 2040 ja 2050. Lisäksi lakiin on kirjattu ensimmäistä kertaa tavoite, että Suomi on hiilineutraali viimeistään vuonna 2035. Laissa säädetään ilmastopolitiikan suunnitelmista ja uudistuksen myötä laki laajeni koskemaan maankäyttösektoria. Lakiin lisättiin myös hiilinielujen vahvistamista koskeva tavoite.

Uutta ilmastolakia täydennetään nyt kuntien ilmastosuunnitelmilla ja ilmastolain muutoksenhaulla. Esityksen tavoitteena on vahvistaa kuntien ilmastotyötä sekä parantaa oikeusturvan toteutumista. Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalon mukaan kuntien ilmastosuunnitelmat kirittävät merkittävästi koko Suomen ilmastotyötä.

– Jo nyt usealla Suomen kunnalla on valtiota kunnianhimoisempi ilmastotavoite, ja uuden lain myötä saamme kaikki kunnat mukaan rakentamaan hiilineutraalia Suomea. Kuntien ei ole välttämätöntä tehdä ilmastosuunnitelmia yksin, ja etenkin pienempien kuntien on fiksua tehdä alueellista yhteistyötä suunnitelman laatimisessa”, kertoo Ohisalo.

Ilmastosuunnitelman tulee sisältää muun muassa tavoitteen kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisestä kunnassa sekä toimet, joilla päästöjä vähennetään. Kunta voisi asettaa myös sopeutumiseen ja nieluihin liittyviä tavoitteita ja toimia.

Kunnille on tarkoitus myöntää valtionavustusta ilmastosuunnitelman laatimiseen. Hallitus on sopinut kevään 2022 kehysriihessä, että kuntien ilmastosuunnitelmien laatimiseen varataan noin 2,6 miljoonaa euroa vuosittain.

Kunnan ilmastosuunnitelma on laadittava tai päivitettävä vähintään kerran valtuustokaudessa ja suunnitelman hyväksyy valtuusto.

Tutustu Heinolan HIT-ilmastotiekarttaan.

 

Categories: HITYleinen