Heinolasta kansainvälisesti kiinnostava testialusta biotaloudelle

Heinolasta kansainvälisesti kiinnostava biotaloudelle

Heinola on metsäteollisuuden ja maatalouden osaamiskeskus, jolla on vahva teollinen perimä, yrityskanta sekä pitkä kokemus osaamisen ja teknologioiden kaupallistamisesta ja viennistä. Heinolaan on vuosina 2015–2017 kehitetty maakunnallisena pilottina (Bioinvest-hanke) kansallisesti merkittävä biotalouden ekosysteemi ja tuotantoalue. Vuosina 2017–2018 työtä jatkettiin neljän konkreettisen hankkeen kanssa, joissa kehitettiin kaupunkiin biotalouden demonstraatiolaitoksia mm. biopohjaisen dieselin ja biolannoitteiden tuottamiseksi sekä uuttamisteknologian kaupallistamiseksi. Lisäksi valmisteillä on suuren mittakaavan biojalostamo. 

Kaupungilla ja sen elinkeinoelämällä on hyvä ja avoin yhteistyökyvykkyys, joka luo perustan avoimen innovaation toiminnalle. Alueen yrityksillä on myös poikkeuksellisen vahva sitoutuminen uusiutumiseen ja ekosysteemin kehittämiseen. Sen perustana ovat:

 • korkean jalostusasteen biotuotteiden kasvava kysyntä (=markkinaimu)
 • runsaat paikalliset uusiutuvat raaka-aineet 150 km säteellä Heinolasta
 • kasvuyritysten – kuten Viitos-Metalli, RecTec, Koskipuu, Koskisen, Rakennusliike Reponen, Heinolan Sahakoneet, Suomen Kuitulevy – korkeatasoinen vientiosaaminen
 • biotalouden tuotantolaitoksia rahoittavat suomalaiset ja kansainväliset investorit. Myös Suomen valtio on vuoden 2019 hallitusohjelmassa esittänyt hakevansa uusia investointikohteita biotaloudesta.
 • paikalliset veturiyritykset, kuten Stora Enso Fluting ja Versowood
 • alueella toimivat start-up yritykset.
 • 100-prosenttisesti uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö.

BIOTALOUDEN EKOSYSTEEMI RAKENTUU DEMONSTRAATIOIDEN KAUTTA

Heinolaan on kehittymässä biotalouden kansainvälisesti kiinnostavasta testaus- ja mallialue – ”Smart Bioeconomy Park / Heinola BioHub”, jonka osana Bioeconomy Test Bed toimii. Päijät-Häme lähialueineen muodostaa tulevaisuuden älykkään ja joustavan biotalouden mallialueen, jonne yliopistoissa ja start-up yhteisöissä syntyneet ideat tuodaan kaupallistettaviksi ja demonstroitaviksi.

Systeeminen muutos fossiilitaloudesta biotalouteen tai lineaaritaloudesta kiertotalouteen ei tapahdu hetkessä. Yhtäältä se tarvitsee lainsäädännön ja markkinamekanismien tukea ja toisaalta ruohonjuuritason todisteita – demonstraatioita – että biotalous toimii. Nämä ekosysteemin siemenvaiheen demonstraatiot puolestaan toimivat yrityksille uskottavina referensseinä viennissä ja ekosysteemitasolla niitä skaalataan ylöspäin ekosysteemin kasvaessa.

Heinola BioHubin keskeinen elementti on tarjota käytännön tukea laboratoriomittakaavan innovaatioaihioiden kasvattamiseksi ensimmäiseksi uskottavaksi (teolliseksi) referenssilaitokseksi. BioHub houkuttelee myös alueen ulkopuolisia sijoittujia (Invest-In) sekä  on vahvasti linkittynyt keskeisiin kansainvälisiin verkostoihin.

Toinen keskeinen elementti on fasilitoitu digitaalinen alusta varhaisen vaiheen asiakasdialogin käymiseksi kansainvälisten asiakaskandidaattien kanssa. Tällä varmistetaan, että demonstraatiot sopivat referenssiksi kansainvälisten asiakkaille ja luodaan pohjaa liiketoiminnan skaalaamiseksi tulevaisuudessa. Digitaaliset alustat tulevat nyt vauhdilla myös yritysten kansainvälistymisen tueksi ja niitä ollaan ottamassa käyttöön mm. BusinessFinlandin toimesta sekä muissa Pohjoismaisissa vienninedistämisorganisaatioissa.

BioHubin tavoitteena on saattaa demonstraatioiden kautta Heinolaan biotalouden ekosysteemi nykyisestä siemenvaiheesta kasvuvaiheeseen. Päijät-Häme lähialueineen muodostaa tulevaisuuden älykkään ja joustavan biotalouden mallialueen, jonne yliopistoissa ja start-up yhteisöissä syntyneet ideat tuodaan kaupallistettaviksi.

EKOSYSTEEMIT EIVÄT SYNNY PELKÄSTÄÄN TOP-DOWN, VAAN TARVITSEVAT USKOTTAVUUTTA LISÄÄVIÄ KÄYTÄNNÖN TEKOJA

Systeemisiä ekosysteemejä ei voi rakentaa kerralla valmiiksi, vaan ne täytyy tehdä paloittain. Paras tapa rakentaa ekosysteemiä – kuten liiketoimintaakin – on rakentaa ”minimum viable product (MVP)”, oppia sen kautta nopeasti ja skaalata MVP:tä nopean oppimisen kautta (fail fast, learn fast)

Mitä tuloksia BioHub saa aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on?

 • 2–4 uutta biotalouden demonstraatiota, joihin syntyy 20–50 uutta työpaikkaa
 • Suuren mittakaavan biojalostamo, joka synnyttää yli 100 työpaikkaa
 • Digitaalinen alusta ja toimintamalli demonstraatioiden kansainväliseen skaalaamiseen
 • Kansainvälinen Test Bedin hyödyntäjien verkosto
 • Ekosysteemin kasvuvaiheen toimintasuunnitelma, organisointi ja yhteistyökumppanit.

Varsinaiset kohderyhmät, joihin hankkeen toimenpiteet ensisijaisesti kohdistuvat

 • Yritykset: bio- ja metsäalan teollisuus Heinolassa ja Etelä-Suomessa, alihankintatoimijat 150 km säteellä Heinolasta
 • Valitut biotalouden start-up yritykset
 • Suuret biotalouden investorit
 • Uusiutumista ja uutta biotalouden liiketoimintaa hakevat nykyiset yritykset

Konkreettiset toimenpiteet

 • Biomassan uuttamisteknologiaa hyödyntävän pilotti-investoinnin kehittäminen integroituna teollisuusympäristöön Heinolassa (käytännössä apu liiketoimintasuunnitelmaan ja markkinatutkimukseen sekä kehitysrahoituksen kokoamiseen)
 • Korkean jalostusasteen bioraaka-aineita (pois lukien biopolttoaineet) puun kemialliseen fraktiointiin perustuvan biojalostamon demonstraatiohankkeen tukeminen (käytännön apu Chempoliksen tmv. teknologiaan perustuvan biojalostamon kehittämiseen ja sovittamiseen alueen ekosysteemiin yhdessä Fortum tai muun investoijan kanssa)
 • Biolannoitetehtaan demonstrointi pohjautuen paikallisiin ja muualta EU:sta tuotaviin raaka-aineisiin.
 • Dustcombin patentoidun teknologian pilotti teollisuusympäristössä (käytännössä apu markkinointiin ja markkinatutkimukseen sekä kehitysrahoituksen kokoamiseen)
 • Biotalouden yrityskiihdyttämön toimintamallin konseptointi, omistajahaku ja rahasto