Heinolan alueen biomassavirrat

Heinolan alueen biomassavirrat

Hankeaika: 2016

Hankkeen tilaaja: Heinolan kaupunki


Toteuttaja: Macon Oy, Mikko Ahokas

Hankkeen kohde: Heinolan alueen biomassavirtojen kartoitus

Hankkeen perustelu:
Osana Heinolan Bioinvest-hankkeen kannattavuuden arviointia, selvitettiin saatavana olevaa alueen bioraaka-ainepotentiaalia.

Hankkeen toteutus ja tavoitteet:
Tehtiin kartoitus Heinolan alueen biomassavirroista ja niiden potentiaalisista  hyödyntämisvaihtoehdoista.
Tavoitteena mahdollistaa uuden biolaitoksen perustaminen Heinolan alueelle. Sitä varten selvitettiin Heinolan alueen bioraaka-ainepotentiaali. Selvitys tuottaa tietoa mahdollisille investoijille ja luo pohjaa laitoksen suunnittelulle.

Hankkeen tulokset:
1. StoraEnson Heinolan tehdas: Puru- ja kuituliete sekä bio- ja flotaatioliete. Puru- ja kuitulietettä syntyy 10 109 t/a (v. 2013), bio-ja flotaatiolietettä 14 564 t/a (v. 2013). Puru- ja kuitulietteet muodostavat 2/3 kokonaislietemäärästä. Mädättämällä 20 000 t/a lietteitä voitaisiin saada jopa 3 500 MWh energiaa.

2. Versowoodin Vierumäen saha: Purut ja hakkeet. Purua syntyy 76 000 t/a, keittohaketta 93 000 t/a, biojätettä 26 t/a. Havupuupurua ja –haketta voidaan käyttää biokaasun tai etanolin tuottamiseen. Hemiselluloosien ja selluloosan hydrolyysin avulla voidaan myös tuottaa fraktioita kemikaalien valmistusta varten

3.Heinolan jäteveden puhdistamo: Puhdistamoliete. Puhdistamolietettä syntyy n. 1 200 tonnia vuodessa. Puhdistamolietteet soveltuvat biokaasun tai –etanolin tuotantoon.

4. Heinolan jäteasema: Biojalostukseen vastaanotetut jätteet: Risut 290 t/1, haravointijäte 480t/a, puu 700t/a ja kannot 6t/a. 2014 tuotettu risuista ja kannoista valmistetusta puumurskeesta energiaa 2 409 MWh.

5. Tuhkat: Tuhkavirtoja vuosittain n. 83 5000 t, josta melkein 50 000 t kivihiilituhkaa.

6. Muita biomassavirtoja: metsähakkeet, maatalouden biomassat, järvibiomassa ja tuhkat. Tuhkavirtoja vuosittain n. 83 5000 t, josta melkein 50 000 t kivihiilituhkaa. Metsäteollisuuden energiantuotannossa syntyy n. 9 000 t turve-, puu- ja kivihiilituhkaa. Lisäksi puuperäistä. biomassatuhkaa metsäteollisuudesta 3 200 t/a ja  puu- ja turvetuhkaa biolämpökeskuksilta 6 000 t/a.

7. Biomassojen käsittelyvaihtoehdot: Kaasutus, biokaasun tuotanto ja bioetanolin tuotanto.