Lietteen rakeistus ja pelletöinti kierrätyslannoitteeksi

Lietteen rakeistus ja pelletöinti kierrätyslannoitteeksi

Hankeaika: 2019

Hankkeen tilaaja: Heinolan kaupunki.
Toteuttaja: Macon Oy

Hankkeen kohde: Biokaasulietteen rakeistumisen soveltuminen lannoitekäyttöön.

Hankkeen perustelu:
Lietteen rakeistusta ja pelletöintiä selvitettiin, jotta voitaisiin todeta, mitkä tekniset ratkaisut ja prosessit olisivat toimivimpia biopohjaisten lietteiden jatkokäsittelyyn. Tavoitteena oli löytää ratkaisu, joka olisi paras sekä ympäristön kannalta että taloudellisesti kannattava Heinolan alueella.

Hankkeen toteutus ja tavoitteet:
Selvitettiin biokaasulietteen rakeistuksen reseptiikkaa ja arvioitiin valmiiden rakeiden käytettävyyttä lannoitteena. Lisäksi vertailtiin rakeiden ja pellettien ominaisuuksia lannoitekäytön kannalta.
Tavoitteena selvittää biokaasulietteen rakeistumisprosessi sekä sen mahdollinen soveltuminen lannoitteeksi. Tämä toimii pohjatietona mahdolliselle biojalostuslaitokselle Heinolan alueelle. Investointi jalostuslaitokseen toisi alueelle lisää vihreän kasvun työpaikkoja.

Hankkeen tulos:
Biokaasuliete sisälsi puun ja oljen kappaleita, joiden vuoksi rakeistus toimi heikommin kuin muilla lietteillä.
Kalsiumhydroksidi sellaisenaan tai yhdessä lentotuhkan kanssa soveltui hyvin rakeiden ja pellettien neutralointiaineeksi.
Pelleteistä tuli liukoisuudeltaan hyvin lannoitteeksi soveltuvia, kun taas rakeet eivät liuenneet toivotulla tavalla eivätkä siten sovellu peltokäyttöön.
Sekä rakeiden että pellettien puskurointikyky oli hyvä verrattuna alkuperäiseen lietteeseen.
Fosforihappoa pidettiin parhaana vaihtoehtona lietteen pH:n säätöön.