Oljen pellolta poistamisen ympäristöllisen kestävyyden näkökulmia

Oljen pellolta poistamisen ympäristöllisen kestävyyden näkökulmia

Hankeaika: 2021

Hankkeen tilaaja: Heinolan kaupunki

Toteuttaja: Lappeenrannan-Lahden Teknillinen yliopisto: Heli Kasurinen, Ville Uusitalo, Lauri Leppäkoski

Hankkeen kohde: Oljen kestävyysselvitys

Hankkeen perustelu:
Selvitys on tehty osana 1.9.2019–31.8.2021 toteutettua Hämeen ELY-keskuksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta rahoittamaa Vihreän kasvun biokylä -hanketta. Raporttiin koottuja tietoa voidaan myöhemmin hyödyntää esimerkiksi toteutettaessa oljen hyödyntämistä koskevia elinkaarimallinnuksia tai muita kestävyysarviointeja. Raportti tuo myös esille oljen poistoon liittyviä epävarmuuksia ja tunnistaa tietopuutteita tulevia tutkimuksia varten.

Hankkeen toteutus ja tavoitteet:
Kartoitettiin oljen pellolta poistamisen ympäristökestävyyttä maaperän hiilen, ilmastonmuutosvaikutusten, maaperän ravinnetason sekä maaperän laadun ja satotasojen näkökulmasta.
Tavoitteena on tuoda esille oljen pellolta poistamiseen liittyviä ympäristökestävyysnäkökulmia ja epävarmuuksia ja tunnistaa reunaehtoja, mahdollisia riskejä ja epävarmuuksia oljen ympäristöllisesti kestävälle hyötykäytölle Suomen olosuhteissa.
Tavoitteena on myös kehittää Heinolan alueelle uutta kestävää liiketoimintaa ja selvittää, miten uudenlaisia raaka-aineita olisi käytettävissä sekä mitkä niiden käytön vaikutukset olisivat.

Hankkeen tulos:
Oljen poiston vaikutukset maaperän hiilimäärään ovat paikallisesti erittäin vaihtelevia. Yleensä ainakin osa oljesta voidaan poistaa pellolta energiankulutusta ja lisääntyvän polttoaineenkulutuksen myötä syntyy CO2-päästöjä.
Tiivistyminen voi myös aiheuttaa maanmuokkauksen lisätarvetta aiheuttamatta haitallisia vaikutuksia peltomaaperänhiilivarastolle. Oljen niittokorkeutta ja keruutiheyttä säätämällä voidaan vaikuttaa olkibiomassana pellolle jäävään hiilimäärään.
Oljen poistaminen pellolta voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen myös vaikuttamalla maaperästä vapautuvien kasvihuonekaasujen, typpioksiduulin ja metaanin, muodostumiseen. Olkea poistettaessa jotkut mekanismit lisäävät N2O- päästöjä ja toiset vähentävät.
Pellolla käytettävät työkoneet ja työvaiheet oljen keräämiseksi aiheuttavat CO2-päästöjä vaikuttaen siten ilmastonmuutokseen. Lisäksi oljen poisto vaikuttaa työkoneiden päästöihin välillisesti: oljen poiston mahdollisesti aikaansaama maaperän tiivistyminen voi lisätä työkoneiden käyttöä, mikä lisää päästöjä.
Oljen poisto voi aiheuttaa lisälannoitustarvetta. Osa lähteistä erityisesti typpilannoitustarpeen, vaikka toisaalta oljen poisto voi vähentää typentarvetta maaperässä, koska maaperän typpeä ei kulu oljen hajotusprosessissa.
Oljen poisto vaikuttaa useisiin maaperän laatutekijöihin ja siten mahdollisesti satotasoihin, mutta usein muilla ympäristötekijöillä, kuten vaihtelevilla sääolosuhteilla, voi olla suurempi merkitys.