Perusselvitys biotalouden konsepteista

Perusselvitys biotalouden konsepteista

Hankeaika: 2016

Hankkeen tilaaja: Heinolan kaupunki

Toteuttaja: Pekka Ahtiala

Hankkeen kohde:
Biotalouden prosessien ja olemassa olevien biojalostamoiden prosessien kuvaaminen.

Hankkeen perustelu:
Biotalousyksikön kannattavuuden laskeminen sekä alueellisen biotalouden edistäminen.

Hankkeen toteutus ja tavoitteet:
Kuvattiin energia- ja massataseet viidestä biotalouden perusprosessista osaprosesseineen
Tavoitteena on edistää biojalostamoinvestointia Heinolan alueelle selvittämällä biotalousyksikössä tarvittavat raaka-aine- ja energiamäärät sekä prosessit, joiden pohjalta voidaan analysoida, millaista jalostamoa alueelle voidaan lähteä suunnittelemaan. Biojalostamo toisi alueelle uusia vihreän talouden työpaikkoja.

Hankkeen tulokset:
Hankkeen tuloksena voidaan tehdä suuruusluokkatarkastelua siitä, kuinka paljon tarvitaan energiaa ja raaka-ainetta yhden lopputuotetonnin tuottamiseksi.
Hankkeessa tunnistettiin viisi mallia, joiden avulla pystytään arvioimaan materiaalien määrä sekä se, minkä tyyppistä toimintaa alueella voitaisiin lähteä edistämään kannattavasti.
Mallit ja arvioinnit tehtiin metaanin tuotannosta mädättämällä, etanolituotannosta, biokaasun tuotannosta, Fischer-Trops -prosessista. Lisäksi arvioitiin prosesseja itsenäisinä prosesseina tai jos ne ovat CHP-voimalan yhteydessä.