Uuttamalla uutta

Uuttamalla uutta

Hankeaika: 2019

Hankkeen tilaaja: Heinolan kaupunki

Hankkeen toteuttaja: Solved Oy: Katja Haukipuro

Hankkeen kohde:
Selvitettiin mille uuttamalla tuotetuille materiaaleille olisi käyttöä. Miten se voisi edistää biotehtaan toteutumista.
Hankkeen perustelu: Biotehtaan toteuttaminen Heinolaan, toisi uusia kestävän kehityksen mukaisia työpaikkoja.

Hankkeen tavoite ja toteutus:

Selvitettiin haastattelujen avulla hemiselluloosan käyttöä rehuissa, ligniinin käyttöä fenolihartsin korvaajana sekä jäljelle jäävän selluloosan käyttökohteita.
Tavoitteena oli kartoittaa korkean jalostusasteen nousevia biotuotteita. Isossa kuvassa hankeen tavoitteena on parantaa maaseudun elinvoimaisuutta sekä kehittää biotalouden edellytyksiä. Samalla edistetään kiertotaloutta hyödyntämällä biopohjaisia raaka-aineita.

Hankkeen tulokset:

Ligniiniä kohtaan on selvästi eniten kiinnostusta.
Kiinnostavimmat käyttökohteet laitosinvestoinnin kannalta:
Sideaineena kuitulevyjen valmistuksessa tai osittain korvaamassa fenolia fenolihartsin valmistuksessa.
Hemiselluloosan käyttö rehuna on mahdollista ja asiaa on tutkittukin jonkin verran, mutta kaupallisia tuotteita ei vielä ole. Tämä vaatii vielä lisätutkimuksia. Laitosinvestointia ei kannata tehdä hemiselluloosan varaan. Kannattaa selvittää vielä muitakin sovellusalueita hemiselluloosalle.
Selluloosan osalta markkinatutkimuksessa keskityttiin siihen, että mihin jäämäsellu voitaisiin myydä. Näihin haastatteluihin perustuen vaikuttaisi siltä, että Heinolaan suunnitellun laitoksen kannattaa kartoittaa myös muiden kuin puupohjaisten raaka-aineiden saatavuus toiminnan turvaamiseksi.