Kustannustuen toinen hakukierros käynnistyi

Kustannustuen toinen hakukierros käynnistyi 21.12.2020

Valtiokonttori on avannut kustannustuen toisen haun yrityksille. Haku päättyy 26.2.2021. Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea, ehtona on liikevaihdon lasku koronan vuoksi.

Kuluvana vuonna käytännöksi tulleen yhteisen toimintatavan mukaan: Heinolan elinvoima auttaa tehostetulla rahoitusneuvonnalla Heinolan yrityksiä kustannustuen haussa.

MIKSI TOINEN HAKUKIERROS JA MIKÄ ON MUUTTUNUT?

Kustannustukeen on tehty muutoksia, jotta se vastaisi paremmin yritysten tarpeeseen, sillä koronapandemian aiheuttama tilanne on edelleen vaikea useille toimialoille. Alla olevassa kuvassa on kuvattu kustannustuen uudistukset 1. hakukierrokseen verrattuna.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja avustuksia esim. Business Finlandilta tai ELY-keskukselta. Em. tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä siten, että tukien määrä ei yhteenlaskettuna ylitä 800 000 euron rajaa.

KENELLE, MIHIN JA MITEN?

Kustannustukea voivat hakea kaikki yritykset sekä säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa. Yritysten kokoa tai yhtiömuotoa ei ole rajattu.
Yksinyrittäjän on mahdollista saada kustannustukea, jos kaikki laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.
Valtiokonttori saa palkkatiedot suoraan Tulorekisteristä.

Kustannustukea eivät voi saada yritykset, jotka ovat olleet EU:n valtiontukisääntelyn tarkoittamissa taloudellisissa vaikeuksissa 31.12.2019, jotka ovat laiminlyöneet verovelvoitteensa tai jotka ovat konkurssissa.
Kustannustukea ei myöskään myönnetä maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan toimialoille.

TOIMIALARAJAUS

Lista toimialoista löytyy linkistä: Lista toimialoista.

Huom. myös toimialarajauksen ulkopuolelle jäävät yritykset voivat hakea kustannustukea!
Tukea voidaan myöntää myös harkinnanvaraisin perustein niille yrityksille, jotka täyttävät muut laissa säädetyt tuen myöntämisen edellytykset. Kustannustukea suositellaan hakemaan myös toimialarajauksen ulkopuolelta.

Kustannustuen toisella hakukierroksella toimialoja on 220, kun ensimmäisellä hakukierroksella niitä oli 365. Kustannustuen toimialoihin kuuluvat nyt esimerkiksi hotellit, pitopalvelut ja henkilöstö- ja laitosruokalat sekä osa taiteen, viihteen ja virkistyksen aloista.

Sen sijaan toimialoihin eivät enää kuulu esimerkiksi ravintolat, kahvilat ja baarit, parturikampaamot tai kauneudenhoitopalvelut eikä myöskään osa vähittäiskaupan ja valmistavan teollisuuden aloista. Näiden alojen yritykset voivat kuitenkin hakea kustannustukea, jos niiden liikevaihto on laskenut koronan vuoksi vähintään 30 prosenttia kesä–lokakuussa 2020 verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2019.

MIHIN TUKI KOHDISTUU
Kustannustuen kohteita ovat joustamattomat kulut ja menetykset sekä palkat Tulorekisterin tietojen mukaan. Myös toiminimiyrittäjien yksityisnostot otetaan huomioon.

Joustamattomiin kuluihin voidaan lukea muun muassa vuokrakulut, muut kulut liiketoiminnassa käytettävästä omaisuudesta, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset, lisenssimaksut ja välttämättömät vuokratyövoiman kulut. Menetyksiä voivat olla esimerkiksi lopullisiksi osoittautuneet yrityksen ennakkomaksut.

Joustamattomista kuluista on tarkempi kuvaus Valtiokonttorin sivuilla:
Usein kysyttyjä asioita.

KUINKA PALJON TUKEA VOI SAADA?

Tukea voi saada 2 000–500 000 euroa. Summa maksetaan kerralla. Yritys maksaa tuesta veron.

MISTÄ TUKEA HAETAAN?

Tukea haetaan Valtiokonttorista sähköisellä hakemuksella. Haku on auki 21.12.2020–26.2.2021.

LASKETAANKO TUKIKAUDEN LIIKEVAIHTOON MUKAAN ESIM. AIEMMIN MYÖNNETTY KUSTANNUSTUKI 1, JONKA MAKSATUS ON OLLUT KESÄKUUSSA 2020?

Yritykselle myönnetyillä tuilla tai avustuksilla ei ole vaikutusta kustannustuen määräytymiseen vaikuttaviin yrityksen liikevaihtotietoihin. Kustannustukea määritettäessä sekä tukikauden että vertailukauden liikevaihtotiedot todetaan lähtökohtaisesti yrityksen Verohallinnolle antamien arvonlisäveroilmoitusten perusteella. 

TARVITSETKO APUA?

Heinolan elinvoimapalvelut ja FCG:n tutut asiantuntijat ovat Heinolan yritysten apuna hakuprosessissa.

Elinkeinopäällikkö
Timo Kaattari
p. 050 576 8600

LISÄTIETOA

Tarkempaa tietoa kustannustuesta ja linkki sähköiseen hakemukseen
Linkki Valtiokonttorin sivuille

TEMin tiedote kustannustuen avautumisesta 18.12.2020
Linkki Työ- ja elinkeinoministeriön sivuille

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin Suomen Yrittäjien sivuilta:
Linkki Suomen Yrittäjien tietopakettiin

Yleisiä toimintaohjeita yrityksille koronavirustilanteessa:
Linkki Työ- elinkeinoministeriön toimintaohjeisiin