ELY-keskus puoltaa Heinolan kalankasvatuslaitosta

Published by kari@k-systems.fi on

HTM Yhtiöt Oy on valmistellut kiertovesitekniikkaan perustuvan kalankasvatuslaitoksen rakentamista Heinolan Sahanniemeen. Yhtiö haki Etelä-Suomen aluehallintovirastolta ympäristölupaa laitokselle.

Hämeen ELY-keskus on antanut hakemuksesta lausuntonsa, jossa se puoltaa laitoksen ympäristölupahakemusta. ELY-keskus edellyttää kuitenkin lausunnossaan, että laitoksen tuotanto ja jätevesikuormitus tulee rajoittaa sellaiseksi, että Heinolan kaupungin jätevedenpuhdistamo pystyy vastaanottamaan ja käsittelemään häiriöttä kalankasvatuslaitoksen jätevedet.

Suunnitelman mukaan yrityksen tarkoituksena on kasvattaa 5 000 tonnia kalaa vuodessa kiertovesilaitoksessa Heinolassa. Tuotantoprosessi alkaa mädin haudonnasta poikasiksi, jatkuu kasvatuksena ja päättyy kalojen teurastukseen ja perkaukseen. Ennen kalojen teurastusta niitä pidetään raikastusaltaissa. Teurastuksen jälkeen kalat perataan, huuhdellaan ja toimitetaan jatkojalostukseen. Tuotanto tapahtuu sisätiloissa Heinolan Sahanniemessä entisissä Pakenson tiloissa.

Hämeen ELY-keskus rajoittaa tässä vaiheessa kalankasvatuskiintiöksi 3 000 tonnia vuodessa. Hämeen ELY-keskus katsoo lisäksi, että ympäristöluvassa tulee määrätä selkeät ja riittävät määräykset ja sallittavat raja-arvot kalankasvatuslaitokselta jätevesiviemäriin johdettavan veden laadulle ja määrälle.

Sahaniemen kalankasvatuslaitos tulee ottamaan vettä Jyrängönvirrasta, ja laitoksen prosessissa syntyvä jätevesi johdetaan oman esikäsittelyn jälkeen Heinolan kaupungin jätevedenpuhdistamolle, josta puhdistetut jätevedet puretaan takaisin Jyrängönvirtaan.

Lähde: Hämeen ELY-keskus

Categories: Yleinen