RELE-hankkeella Vierumäelle energiatehokas ekosysteemi

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan kaupunki on saanut 177 000 euron suuruisen Euroopan aluekehitysrahaston tukipaketin RELE- energiatehokkuus- ja kestävyyshankkeelle. Hanke käynnistyy 1. huhtikuuta ja se kestää 30.9.2026 saakka. Hankkeen tavoitteena on kehittää Vierumäelle energiatehokkuuteen ja kestävään kehitykseen keskittyvä yritysalue sekä mallintaa ja luoda ekosysteemin konsepti, joka on monistettavissa myös muille alueille. Heinola osallistuu 25 prosentin osuudella hankkeen rahoituskustannuksiin.

Ratkaisuja alueelliseen kestävyyteen ja energiatehokkuuteen – hanke toteutetaan ryhmähankkeena, jonka päätoteuttaja on LAB-ammattikorkeakoulu ja LUT-yliopisto. LAB- ja LUT ovat hankkeessa mukana omilla hankkeillaan.
Heinolan kaupunki rekrytoi RELE-hankkeeseen projektipäällikön, jonka tehtävänä on kartoittaa Vierumäen alueella toimivien yritysten mahdollisuuksia kehittää omaa toimintaansa ja osallistua ekosysteemin konseptin toteuttamiseen.

– Tavoitteena olisi saada mukaan n. 15 eri kokoista yritystä, jotka voisivat hyödyntää hankkeen tarjoamia mahdollisuuksia ja kehittää toimintaansa. Vierumäki on erinomainen kohdealue kehityshankkeelle, koska siellä yritykset tekevät jo nyt yhteistyötä esimerkiksi energiatuotannossa, kertoo Heinolan elinkeinopäällikkö Netta Malin.

– Projektipäällikön rekrytointi on parhaillaan käynnissä ja töihin on tarkoitus ryhtyä heti valinnan jälkeen. Ensimmäinen tehtävä tulee olemaan nykytilanteen kartoitus sekä tiedon keruu Vierumäen alueella. Myös Vierumäellä toimivien yritysten haastattelut on tarkoitus aloittaa pian, tarkentaa Malin.

Parempaa ymmärrystä energiareformista

Hankkeen tavoitteena on myös luoda parempaa ymmärrystä energiareformista ilmiönä Vierumäen esimerkkitapauksen avulla. Siinä kirjataan myös yritysten, kaupungin ja muiden toimijoiden odotuksia kehitystarpeista ja mahdollisuuksista. Samalla määritetään tarvittavia toimenpiteitä, jotka mahdollistavat alueen toimijoiden ja kuljetusyritysten yhteistyön ja yhä energiatehokkaamman toiminnan ja ekologisten energiamuotojen tuotannon, jakelun ja käytön.

RELE-hankkeen konkreettisena tavoitteena on Vierumäen alueen energiatehokkuuden parantaminen. Hankkeen aikana rakennetaan, mallinnetaan ja dokumentoidaan kiertotalouteen, kestävyyteen ja energiatehokkuuteen keskittyvää yritysalueen ja ekosysteemin konseptia, joka voi palvella Vierumäellä toimivia yrityksiä.
Hankesuunnitelman mukaan ajatuksena on luoda yleistettävä malli, joka tukee energiatehokasta yritystoimintaa ja kestävää toimintaa. LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun asiantuntijat avustavat hankkeeseen liittyvissä tutkimuksissa ja projektin käytännön toimenpiteiden valmistelussa.

Tarkoituksena on, että dokumentoitava ekosysteemin konsepti voidaan monistaa ja ottaa käyttöön myös muissa yrityskeskittymissä niin Heinolassa kuin muissakin kunnissa.

Laviassuolle kaksi aurinkovoimalaa

Vierumäki sopii sijainniltaan hyvin pilotointikohteeksi. Vierumäen sijainti liikenteen solmukohtana luo alueelle merkittävää aluekehityspotentiaalia. Se on sopivan ajomatkan päässä Helsingistä E75 moottoritien varrella.

Alueella on myös omaa energiatuotantoa ja siellä on myös suuria teollisuus- ja palveluyrityksiä, jotka käyttävät paljon energiaa. Alueen energiatehokkaassa kehittämisessä huomioidaan myös raskaan liikenteen latausinfran ja muiden palvelujen kehittäminen, jotta alueelle syntyisi pohja energiatehokkaalle palvelualueelle, joka palvelisi niin läpikulkuliikennettä kuin myös paikallisia yrityksiä.
Vierumäen lähistölle on suunnitteilla merkittävä määrä uusiutuvan energian tuotantoa. Entiselle turvetuotantoalueelle, Laviassuolle on tulossa kaksi aurinkovoimalaa, toinen Neova Groupin ja toinen Forus Oy:n toimesta.

Foruksen aurinkovoimalan on tarkoitus peittää 65 hehtaarin kokoinen alue ja sen vuosituotannoksi on arvioitu olevan 59 gigawattituntia.  Valtio-omisteisen Neova Groupin Vapo Terra yhtiö rakentaa voimalan 8 hehtaarin kokoiselle alueelle ja se on teholtaan 5 megawattia.

Vierumäen RELE-hanketiivistelmä

RELE-hankkeessa tehostetaan vanhojen kiinteistöjen energiatehokkuutta, kehitetään kaupunkimalleja energianhallintaan, edistetään alueellista kestävyyttä, valmistaudutaan tulevaan lainsäädäntöön ja parannetaan energiaosaamista.
Suomessa on runsaasti vanhoja julkisia kiinteistöjä, jotka kaipaavat energiatehokkuuden parantamista. EU:n 55-valmiuspakettiin kuuluva uusi energiatehokkuusdirektiivi (EED 2012/27/EU) asettaa vaatimuksia julkisten kiinteistöjen energiatehokkuudelle.

Lue lisää EU 55-valmiuspaketista.

Hankkeen toimenpiteet keskittyvät strategiseen uudistumiseen, vetovoiman lisäämiseen ja yhteiskunnallisten tavoitteiden edistämiseen.
Hankkeen kolme päätoimenpidettä ovat:

  • Vanhojen kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen: Tutkitaan ja kartoitetaan energiatehokkuutta vanhoissa julkisissa ja yritysomisteisissa kiinteistöissä. Tavoitteena on optimoida energiatehokkuutta kysynnänjouston ja uusien teknologioiden avulla.
  • Energiakulutus- ja -tehokkuustiedon hallinta kaupunkimalleissa: Alueellisen energiankulutuksen mallintamista ja tiedon hyödyntämistä energiatehokkuuden parantamisessa. Eri tietojärjestelmien data yhdistetään kaupunkitasoisessa järjestelmässä, jotta saadaan tietoa kiinteistöjen ja liikenteen energiatehokkuudesta. Tavoitteena on luoda tarvittavaa tietoa ja analyyseja energiatehokkuuden ja päästöjen ohjaamiseksi ja seuraamiseksi.
  • Vierumäen alueen energiatehokkuuden parantaminen: Rakennetaan, mallinnetaan ja dokumentoidaan kiertotalouteen, kestävyyteen ja energiatehokkuuteen keskittyvää yritysalueen ja ekosysteemin konseptia Vierumäellä. Tavoitteena on luoda yleistettävä malli, joka tukee energiatehokasta yritystoimintaa ja kestävää toimintaa.

Lisäksi hankkeessa valmistaudutaan tulevaan lainsäädäntöön, erityisesti EU:n 55-valmiuspakettiin, ja edistetään kestävää talouskasvua, energiansaantia ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Tavoitteena on myös lisätä yritysten ja kuntien energiaosaamista.

Hankkeen tulokset ovat linjassa Päijät-Hämeen maakuntastrategian älykkään erikoistumisen kanssa, ja hanke pyrkii vastaamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin edistämällä edullista, luotettavaa ja moderneja energiaratkaisuja, kestävää talouskasvua, infrastruktuurin kehittämistä ja turvallisia kaupunkeja.

Categories: Yleinen