Valitukset voivat kehittää kuntaa – tai tulla kalliiksi

Published by kari@k-systems.fi on

Professori Jari Stenvall raportoi Heinolan valitustutkimuksista etänä Tampereelta.

Heinolan virkamiesjohto esitteli lokakuun lopulla kaupunkilaisille Heinolan kaupungin ja Tampereen yliopiston yhteistyöprojektia, jossa analysoidaan Heinolan kaupungissa vuosina 2010-2022 tehtyjä valituksia ja arvioidaan niiden syitä. Tekeillä olevaan Pro Gradu-tutkimukseen on koottu lähdeaineistoksi 162 Heinolan päätöksentekoon liittyvää valitusta. 30 valitusta kohdentui lupiin ja valvontaan, 23 elinvoimatoimeen ja 22 tekniikan toimialalle, muita valituksia oli 10 kappaletta. Pro Gradu -tutkielman toteuttaa Rosina Sorvari.

Kaupunkilaisille järjestetyssä infossa valitusprosesseja avasi kaupunginjohtaja Jari Parkkonen ja teknisen toimen johtaja Keijo Houhala. Tampereen yliopiston puolesta Sorvarin tutkimuksen alustavista tuloksista kertoi professori Jari Stenvall.
Keijo Houhala kertoi miksi valitukset kiinnostavat kaupunkia ja tutkimusta. Houhala kohtaa työssään valituksia, jotka usein vaikeuttavat projektien läpivientiä ja aiheuttavat lisää kustannuksia.
– Haluamme selvittää, mitä valitukset meille viestivät, mitä me voimme oppia niistä ja miten voimme edistää avointa ja sujuvaa päätöksentekoa kaupungissa, kertoi Keijo Houhala.

– Kaupunkilaisten ja asianosaisten oikeus on tehdä valitus, jos he kokevat oikeuksiaan luokatun päätöksenteossa. Valitukset kuuluvat hyvän hallinnon oikeusperiaatteisiin ja niihin suhtaudutaan aina vakavasti, totesi Keijo Houhala.

Ensimmäinen valitus jo ennen viran vastaanottoa

Kaupunginjohtaja Jari Parkkonen kertoi, että Heinolan kaupungin uuden strategian arvot ovat välittäminen, uudistuminen ja tuloksellisuus. Valitukset ja oikaisuvaatimukset ovat yksi osa avointa päätöksentekokulttuuria, jossa strategia toteutuu.

– Valmistelua ja päätöksiä tekevät ihmiset ja virheet ovat mahdollisia. Parhaimmillaan valitukset korjaavat virheitä ja saavat aikaan muutoksen toimintatavassa. Huonoimmillaan ne aiheuttavat pelkoa uudistaa ja muuttua, heikentävät viranhaltijoiden työmotivaatiota ja lisäävät henkilöstön vaihtuvuutta, sanoi Parkkonen.

Jari Parkkosella oli Heinolaan tullessaan heti hyvin konkreettisia kokemuksia valituksista.
– Ensimmäinen valitus jääviydestä tehtiin hallinto-oikeuteen jo ennen kuin ehdin ottaa viran vastaan. Erikoinen kokemus oli myös entisen viranhaltijan kommentti, kun hän teki valituksen ja sanoi: nykyisiä viranhaltijoita on hyvä opettaa nöyräksi.
– Ehkä ikävin esimerkki oli, kun seminaarin ostoa ja kunnostamista pohtinut investori perui aikeensa. Hän oli googlannut Heinolaa ja sanoi ettei ota riskiä, koska Heinolassa valitetaan kaikesta, kertoi kaupunginjohtaja Jari Parkkonen Heinolan kaupungin arjesta.

Heinolalle pisteitä avoimuudesta

– Valitukset ovat kansalaisten oikeus, sillä hallinnon tulee olla oikeutettua ja hyvän hallinnon mukaista. Valitukset auttavat korjaamaan ongelmia, vaikka iso osa valituksista on yleensä aiheettomia.
Ammattimainen suhtautuminen on tärkeää, vaikka valitukset voidaan kokea arvosteluna ja heijastua siihen, että kaupungin houkuttelevuus vähenee, kertoi professori Jari Stenvall valitusprosesseista.

Stenvall kiitti Heinolaa rohkeudesta ottaa kunnille usein vaikean asian esiin ja avoimeen käsittelyyn kansalaisten silmien edessä.
Pro Gradu -tutkimuksen mukaan Heinolan hallinnon eettiset piirteet ja arvot liittyvät valitusten perusteella tasapuolisuuteen ja puolueettomuuteen, osallistumiseen ja saavutettavuuteen, avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen sekä tarkoituksenmukaisuuteen.  Näistä yksittäisesti suurimpana teemana esille nousee tasapuolisuus ja puolueettomuus, käy ilmi Heinolan valitusten tutkimustuloksista.
Tasapuolisuuden puute näyttäytyy aineiston perusteella tasapuolisen kohtelun ja päätöksenteon puutteena sekä toimijoiden eriarvoistamisena. Valituksissa nostetaan esille esimerkiksi tasapuolisuuden puute päätöksenteossa ja tilanteet, joissa yksittäisiä toimijoita on kohdeltu eri tavoin kuin muita.
Osallistuminen ja saavutettavuus nousevat esille valituksissa tiedon saavutettavuuden ja saatavuuden, osallistamisen sekä tiedottamisen haasteiden kautta.
Tiedon saavutettavuuteen ja saatavuuteen liittyvät haasteet käsittävät haasteita eritoten tiedon saatavuudessa ja ajantasaisuudessa. Tiedon saatavuuden kannalta haasteita aiheuttavat tiedon jakamattomuus ja sijainti internetissä.
Hallinnon piirteiden lisäksi aineistosta nousevat esille kaupungin toiminnan osa-alueista päätöksenteko, valitusten käsittely, viranhaltijoiden toiminta, toimivalta, menettelyt ja prosessit sekä dokumentit.

Mitä halutaan Heinolalta?

 Professori Jari Stenvallin mukaan tutkimuksen tuloksista on havaittavissa kaipuu eettisyydelle, vaikuttavuudelle ja tarkoituksenmukaisuudelle. Myös proaktiivisuutta kaivataan etenkin pitkän ajan vaikutusten tarkastelulla ja päätöksenteon perusteilla. Hallinnolta odotetaan yleisellä tasolla mahdollisimman paljon selkeyttä ja huolellista tekemistä.
Toimivallasta ei saisi poiketa ja toimivallan rajojen tulisi olla selvät. Kaupungilta kaivataan myös tietynlaista lainsäädännön noudattamisen esikuvana olemista ja valvontaa sekä kokonaisvaltaista pieteetillä ja huolella toimimista, oli kyse pienistä tai suurista asioista.

Valituksista rakentuva mielikuva ei professori Stenvallin mukaan vastaa hänen näkemystä ihannekunnasta.
– Kunnissa on hyvin vaikeaa toteuttaa tarvittavia muutoksia, jos kaikki ympärillä olevat asiat ovat tarkkaan säädeltyjä ja normitettu, sanoi Jan Stenvall.

– Valituksista välittyy kiinnostus ja aktiivisuus paikallisiin asioihin sekä vaikuttamiseen. Lisäksi tutkimuksen tuloksissa on huomattavissa pyrkimys yhteisen edun ja hyödyn tavoitteluun. Omalle kaupungille ja alueelle halutaan hyvää. Valitusten voidaan myös ajatella edustavan uskoa hallintoon ja tulevaisuuteen, sillä asioita uskotaan pystyttävän muuttamaan ja kehittämään, tulkitsi professori Jari Stenvall Heinolan valitusten aineistoa. Hän myös toivoi, että tehty tutkimus auttaa vähentämään väärinkäsityksistä syntyviä valituksia.

Kaupungin järjestämä tiedotustilaisuus Heinolan valitusprosessien tutkinnasta ei saanut suuria kansanjoukkoja liikkeelle. Heinolan lukiolla pidettyyn infoon osallistui kourallinen kuulijoita, joitakin luottamushenkilöitä ja virkamiehiä. Hybridijärjestelyjen ansiosta tilaisuutta saattoi seurata ja keskusteluun pystyi osallistumaan myös verkossa.
Avoimessa keskustelussa päätöksentekoon kaivattiin enemmän valmiutta esimerkiksi kompromisseihin, johon kaupunginjohtaja Parkkonen vastasi, että se aina ole mahdollista.
Parkkosen mukaan työpöydällä on usein myös joko tai päätöksiä, joihin kompromissiä ei voi soveltaa.

Kokenut valtuutettu totesi puolestaan, että Heinolassa on joskus hieman erikoinen tapa puhua kompromissien tekemisestä. Asiaa voi vastustaa yksi ainoa henkilö, joka vaatii kompromissia. Kun tähän ei suostuta, niin sitten asiasta valitetaan ja voidaan harjoittaa kiusantekoa muita kohtaan tai jopa maalittamista somessa.

Teknisen toimen johtaja Keijo Houhala kehotti keskustelussa luottamushenkilöitä tai asianosaisia ottamaan asioiden valmisteluaikana yhteyttä virkamiehiin, jos heillä on poikkeavia näkemyksiä tai uusia ideoita käsiteltäviin asioihin. Hän lupasi tapaamisen järjestyvän vaikka kahvikupin ääressä kaupungintalolla.

 

Categories: Yleinen