Heinola käynnistää InnoHub-korkeakouluyhteistyön yrityksille

Published by kari@k-systems.fi on

Heinolan elinvoimapalvelut aktivoi tuotekehitysyhteistyötä LAB-LUT-korkeakoulun ja paikallisten yritysten välillä InnoHub-yhteistyöllä. Uudelleen käynnistyvä korkeakouluyhteistyö hyödyntää myös Heinolan kaupungin aiemmin toteuttamien kehityshankkeiden tuotoksia ja tarjoaa niille myös jatkokehitysmahdollisuuksia LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston kanssa.

Aiemmin korkeakouluyhteistyön kehityshankkeet koottiin BioHub -sateenvarjon alle, joka keskittyi pääasiassa biotalouden kehittämiseen. Viimeisin hanke oli Vihreän kasvun biokylä-hanke, joka päättyi vuoden 2021 syksyllä. Siinä kartoitettiin maataloudesta kerättävän oljen hyödyntämistä mahdollisesti perustettavan biojalostuslaitoksen raaka-aineeksi.

Nyt kehitystyötä laajennetaan koskemaan laajasti lähinnä teknologia-alalla toimivien yritysten TKI-toimintaa ja hankkeet kootaan InnoHub-kokonaisuuteen. InnoHub-yhteistyössä rakennetaan säännöllistä vuoropuhelua heinolalaisten yritysten, Heinolan kaupungin ja LAB-LUT-korkeakoulujen välille. Mukana yritysten kohtaamisissa on myös Heinolan yrittäjät.

LABin tehtävänä on tarjota vahvinta osaamistaan kiertotaloudesta, designistä, innovaatiotoiminnasta ja hyvinvointipalvelujen kehittämisestä. LUT-yliopiston roolina on tuoda InnoHub-toimintaan kansainvälisen tutkimusyliopiston osaamista energia-, ilma- ja vesi-alan tutkimuksesta sekä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisestä.

Käynnissä olevia ja uusia hankkeita

Korkeakouluyhteistyö Heinolan ja yritysten kanssa antaa mahdollisuuden tutustua myös Päijät-Hämeessä käynnissä oleviin kehityshankkeisiin ja ennen kaikkea niistä syntyviin tuloksiin.
Työn alla oleva Siirtymä-hankkeen tavoitteena on kehittää Päijät-Hämeen uusiutuvan energian tuotantolaitosten, energiamuunnosten ja energiavarastojen yhteentoimivuutta. Hanke perustuu ekosysteemilähtöiseen lähestymistapaan, joka mahdollistaa lähitoimijoiden yhteisten uusiutuvien energiavarojen tehokkaan yhteiskäytön ja edistää uusiutuvan energian käytön lisäämistä erityisesti teollisuudessa. Siirtymä-hanke päättyy kuluvan vuoden lopussa.

 

5R Refinery-hankkeessa kehitetään uutta, kansainvälisestikin merkittävää tietoa ja osaamista, jolla odotetaan olevan merkittäviä vaikutuksia alan uudistumiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen pitkällä aikavälillä.
LAB-ammattikorkeakoulun osaaminen sekä kiertotaloudessa että biopohjaisissa lannoitteissa sekä yhteistyö muiden kumppaneiden kanssa mahdollistaa hankkeen toteuttamisen. Hanke päättyy kuluvan vuoden elokuun lopussa.
Bio Value-hankkeen tavoitteena on tukea maatalouden sivuvirtojen ympärillä kehittyvää liiketoimintaekosysteemiä. Tämä toteutetaan arvioimalla biohiilen tuotannon koko arvoketju. Hanke päättyy myös kuluvan vuoden lopussa.

Uusina hankkeina on käynnistymässä huhtikuun alussa RELE-hanke, jossa Heinolan kaupunki on jo mukana yhdessä LABin ja LUTn kanssa. Siinä tutkitaan Vierumäellä energiatehokkuutta julkisissa kiinteistöissä ja Vierumäen alueen yritysten energia- ja kiertotalousekosysteemejä.

Rakennusten älykästä energiajoustoa ja hiilineutraalia energiantuotantoa ja vetyratkaisuja tullaan tutkitaan nyt hakuvaiheessa olevassa Energiasiirtymä 2.0 -hankkeessa.

LAB-ammattikorkeakoulun asumisen laboratorio.

Yritysten välisiä törmäytyksiä ja ristipölytystä

InnoHubin toimintaan kuuluu säännölliset tapaamiset kaupungin sekä korkeakouluedustajien ja yritysten kanssa. Heinolan kaupungin tai mahdollisesti Heinolassa toimivien yritysten tiloissa pidettävissä yleisissä tapahtumissa järjestetään tietoiskuja yrityksiä kiinnostavista eri tuotekehitysaiheista ja hankkeista.
InnoHub ideoi myös eri toimialojen teematapaamisia esimerkiksi puu- ja metallisteollisuuteen liittyen. Tarkoitus on törmäyttää ja ristipölyttää kehitysideoita ja suunnitelmia eri yritysten edustajien sekä LABin ja LUTin asiantuntijoiden kesken.
InnoHub-toimintaan kuuluu myös infotilaisuudet, jossa esitellään lyhyesti TKI- toimintaa ja kerrotaan avoinna olevista tuki- ja rahoitusmahdollisuuksista.

InnoHub mahdollistaa myös laboratoriovierailut LABin labroihin. Vierailuilla voidaan paneutua labrojen pikaesittelyn sijaan myös tutkimustapojen ja analyysien tekemisen syvällisempään tarkasteluun.

Ensimmäinen yritysten tapaaminen 28.5. Heinolassa

Uutta InnoHub toimintaa esitellään ensimmäisessä teknologia-alan yrityksille suunnatussa tilaisuudessa Heinolan WPK-talolla 28.5. klo 13-16. Tilaisuuden avaa Heinolan kaupunginjohtaja Jari Parkkonen. Paikalla ovat myös LABin ja LUTin asiantuntijat ja Heinolan elinvoimapalvelujen sekä Heinolan yrittäjien edustajat.

Tilaisuudessa esitellään mm. huhtikuun alussa Vierumäellä käynnistyvän RELE-hankkeen tuoreet uutiset.